ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ /25-มีนาคม-2563