ฉบับที่ 156 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /27-มีนาคม-2563