ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) จำนวน 4 รายการ /1-เมษายน-2563