ฉบับที่ 182 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ /10-เมษายน-2563