จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 1 รายการ /15-เมษายน-2563