ฉบับที่ 212 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) /24 เม.ย. 2563