ฉบับที่ 213 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 /24-เมษายน-2563