ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ /24-เมษายน-2563