ฉบับที่ 225 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 /1-พฤษภาคม-2563