ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ ซอย 3/36 (ข้างวัดป่าสาละวัน) /1-พฤษภาคม-2563