ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนผ่านระบบระบายน้ำ ถนนหลังวัดปรก (โศภณค้าข้าว-มิตรภาพ) /1-พฤษภาคม-2563