จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ /1-พ.ค.-2563