ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน /5-พฤษภาคม-2562