ฉบับที่ 239 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) /8-พ.ค.-2563