ฉบับที่ 240 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน /8-พ.ค.-2563