ฉบับที่ 242 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /8-พ.ค.-2563