โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2-4 อาคาร 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) /8-พ.ค.-2563