ฉบับที่ 243 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /8-พฤษภาคม-2563