โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ /12-พ.ค.-2563