ฉบับที่ 252 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /13-พ.ค.-2563