ฉบับที่ 246 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /13-พ.ค.-2563