ฉบับที่ 260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพิบูลยละเอียด ซอย 12 /14-พ.ค.-2563