ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง /15-พ.ค.-2563