ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) /19-พ.ค.-2563