ราคากลางงานจ้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 1 /20-พ.ค.-2563