ฉบับที่ 275 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /21-พ.ค.-2563