ฉบับที่ 284 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ สำนักการสาธารณสุข /21-พ.ค.-2563