สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562