ฉบับที่ 302 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล /9-มิ.ย.-2563