ฉบับที่ 331 เผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /16 มิ.ย. 2563