ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ /19-มิ.ย.-2563