ฉบับที่ 359 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ /22 มิ.ย. 2562