ฉบับที่ 410 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /14 ก.ค. 2563