ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ /16-ก.ค.-2563