ฉบัที่ 425 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ /29-ก.ค.-2563