ฉบับที่ 437 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563