ฉบับที่ 461 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบโซล่าเซลล์ สำหรับน้ำพุและกังหันเติมอากาศในคูเมืองที่ 5 (นารายณ์รังสฤษดิ์) /10-ส.ค.-2563