ฉบับที่ 480 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของงานธุรการ กองสวัสดิการสังคม /20-ส.ค.-2563