(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมือง /27-ส.ค.-2563