ประกาศราคากลางจ้างบริการจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย /15-ก.ย.-2563