ฉบับที่ 558 ประกวดราคาการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักการประปา /24-ก.ย.-2563