ฉบับที่ 505 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ /2-ต.ค.-2563