ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนสรุนารายณ์ ซอย 17 /3-พ.ย.-2563