- ฉบับที่ 645 รายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน