กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /6-พ.ย.-2563