โครงการปรับปรุงฟุตบาททางเท้า บริเวณธ.ไทยพาณิชย์ ถ.จอมพล

ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 2.00×6.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร ส่วนก่อส้ราง สำนักการช่าง ได้ออกแบบมีรายระเอียด ดังนี้