ฉบับที่ 864 ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน จัดหาเอกชนดำเนินการลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการระบบกำจัดมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลนครนครราชสีมา /1-ธ.ค.-2563