รายชื่อพนักงานเทศบาลสามัญผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /3-ธ.ค.-2563