หนังสือราชการที่สำคัญ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

30 ธ.ค.63 สน.การศึกษา การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 ธ.ค.63 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
30 ธ.ค.63 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563
30 ธ.ค.63 ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในช่วงการระบาด
30 ธ.ค.63 ทุกหน่วยงาน แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
30 ธ.ค.63 ทุกหน่วยงาน บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563
29 ธ.ค.63 สน.การศึกษา ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564
29 ธ.ค.63 สน.การช่าง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
29 ธ.ค.63 ทุกหน่วยงาน อัตราราคางานต่อหน่วย
28 ธ.ค.63 สน.การศึกษา การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
28 ธ.ค.63 สน.การคลัง การยื่นข้อเสนอต่หน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสอนต่อหน่วยงานของรัฐ
28 ธ.ค.63 สน.การคลัง แจ้งกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
25 ธ.ค.63 สน.การคลัง คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
25 ธ.ค.63 สน.การคลัง แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
25 ธ.ค.63 สน.การคลัง แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
25 ธ.ค.63 สน.การคลัง การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
25 ธ.ค.63 ทุกหน่วยงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25 ธ.ค.63 ทุกหน่วยงาน แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
25 ธ.ค.63 ทุกหน่วยงาน การจัดกิจกรรมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
25 ธ.ค.63 ทุกหน่วยงาน การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง)
24 ธ.ค.63 สน.ปลัดเทศบาล มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
24 ธ.ค.63 สน.การคลัง แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
24 ธ.ค.63 สน.การคลัง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
24 ธ.ค.63 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
24 ธ.ค.63 กองวิชาการและแผนงาน แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
24 ธ.ค.63 ทุกหน่วยงาน การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบ CITIZENinfo
23 ธ.ค.63 ทุกหน่วยงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
22 ธ.ค.63 สน.การศึกษา แนวทางการใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
22 ธ.ค.63 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งการใช้งาน รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อการกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
22 ธ.ค.63 สน.การคลัง แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
22 ธ.ค.63 สน.การคลัง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
22 ธ.ค.63 สน.การคลัง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
21 ธ.ค.63 ทุกหน่วยงาน แนวคิดการส่งเสริมโซลาร์รูฟเสรี ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
18 ธ.ค.63 สน.การคลัง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
18 ธ.ค.63 สน.ปลัดเทศบาล ขอความอนุเคราะห์แจ้งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
17 ธ.ค.63 ทุกหน่วยงาน สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
16 ธ.ค.63 สน.ปลัดเทศบาล การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
16 ธ.ค.63 สน.การศึกษา ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562
15 ธ.ค.63 สน.การคลัง ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 ธ.ค.63 สน.การคลัง หารือการใช้จ่ายเงินรับฝากค่าภาษีบำรุงท้องที่ร้อยละ 5
14 ธ.ค.63 สน.การคลัง แจ้งการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
14 ธ.ค.63 สน.การคลัง แจ้งการแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
14 ธ.ค.63 สน.การคลัง แจ้งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
14 ธ.ค.63 สน.ปลัดเทศบาล ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
9 ธ.ค.63 ทุกหน่วยงาน แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น
9 ธ.ค.63 สน.การคลัง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
9 ธ.ค.63 สน.การคลัง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
9 ธ.ค.63 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
9 ธ.ค.63 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งการใช้งาน รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อการกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
8 ธ.ค.63 กองวิชาการและแผนงาน แผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 ธ.ค.63 ทุกหน่วยงาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
8 ธ.ค.63 กองสวัสดิการสังคม การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักของสถานศึกษา
7 ธ.ค.63 สน.การคลัง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
7 ธ.ค.63 สน.ปลัดเทศบาล แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายให้ความร่วมมือสนับสนุนการใช้ระบบบัญชาการดับไฟป่า
4 ธ.ค.63 สน.การศึกษา ขยายระยะเวลาการจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมไฟล์ข้อมูล
4 ธ.ค.63 สน.การคลัง การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4 ธ.ค.63 สน.การประปา การรายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/2564
3 ธ.ค.63  ทุกหน่วยงาน แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2563
1 ธ.ค.63 สน.ปลัดเทศบาล เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.