ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงานของสำนักงานจัดหางาน สัปดาห์ที่ 3 และ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563